Get Adobe Flash player

Aktualności

Rolnicy Gminy Wąsewo wybrali swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

W dniu 31 maja 2015 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Wąsewie przeprowadziła głosowanie w wyborach członków do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej w Powiecie Ostrowskim.

Więcej…

 

Apel Wójta Gminy Wąsewo do mieszkańców gminy Wąsewo

W związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Wąsewo o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Więcej…

 

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2015

Wójt Gminy Wąsewo,

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie

serdecznie zapraszają na

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze,

które odbędą się w dniu 5 lipca 2015r. (niedziela) na stadionie sportowym w Wąsewie.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 3/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2015

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz.1118 ze zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Wąsewo z dnia 14 października 2014r. nr XXXVIII/272/2014 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 3/2015 na wsparcie zadania publicznego.

Więcej…

 

Wybory ławników 2016 - 2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Wąsewo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

Więcej…

 

Gmina Wąsewo przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

Gmina Wąsewo realizuje kolejne działania objęte harmonogramem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

Więcej…

 

Półkolonie letnie 2015

Związek Młodzieży Wiejskiej, Klub Sportowy Wąsewo, oraz Urząd Gminy w Wąsewie zapraszają do wzięcia udziału w półkoloniach letnich dzieci i młodzieży w wieku 6 – 16 lat.

Więcej…

 

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne LGD „ZIELONE SIOŁO”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o prowadzonych konsultacjach w zakresie głównych problemów i potrzeb społeczności lokalnej zamieszkującej obszar LGD „ZIELONE SIOŁO”.

Więcej…

 

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gm. Wąsewo

Podczas sesji Rady Gminy Wąsewo w dniu 27 maja 2015 r., Wójt Gminy – Rafał Kowalczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium. Radni uznali, że gospodarka finansowa Gminy Wąsewo w roku 2014 była prawidłowa.

Więcej…

 

Ogłoszenie - punkt potwierdzeń gotowości do podjęcia pracy

Ogłoszenie - punkt potwierdzeń gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Komitet monitorujący RPO WM 2014-2020 właśnie rozpoczął prace

W maju br. ruszyły prace Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który został powołany uchwałą Nr 144/7/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

www.prow.mazovia.pl

www.ksow.pl