Get Adobe Flash player

Gminna Spółka Wodna Wąsewo z roku na rok coraz efektywniejsza

W dniu 21 marca 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności spółki za rok 2013r., jak również raport z działalności spółki od roku 2008 to jest od czasu jej reaktywacji.

Jak wynika z powyższych dokumentów rezultatem działań Gminnej Spółki Wodnej jest stała poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach miejscowości znajdujących się w obrębie działalności spółki.

Podstawowe dochody Gminnej Spółki Wodnej pochodzą ze składek członków Gminnej Spółki Wodnej to jest właścicieli nieruchomości, które znajdują się na obszarze funkcjonowania urządzeń wodnych. Kwota składek w roku 2008 wynosiła 5 616,30 zł. natomiast w roku 2013 wyniosła 16 872,44zł.

Fakt ten wskazuję, że z roku na rok wpłaty ze składek wzrastają, chodź nadal jest to główna bolączka spółki. Ponieważ 56 % ściągalności składek w 2013 roku stanowi nadal niski wskaźnik. Należy zatem mocno zaakcentować tu fakt, że wskaźnik ściągalności składek jest głównym kryterium przy wnioskowaniu o środki zewnętrzne (dotacje). W celu zwiększenia ściągalności składek do 100% Delegaci na Walnym Zgromadzeniu GSW podjęli decyzję o wprowadzeniu działań zmierzających do ściągnięcia zaległych składek. Między innymi podjęto uchwałę o ustaleniu ostatecznego terminu płatności składek za dany rok
do 15 września, po tym terminie zostaną podjęte działania egzekucyjne.

Największym jednak źródłem dochodów spółki są dotacje pozyskiwane z Gminy Wąsewo, Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, których kwota w ostatnich 6 latach wyniosła 197 978,56 zł.

Dochód Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo w okresie 2008 - 2013 wyniósł 264 339,52 zł.  Z roku na rok dał się zauważyć wyraźny wzrost dochodu spółki: w 2008 roku była to kwota - 9 804,74 zł, a już w 2013 -103 528,39 zł, czyli ponad 1000% więcej. Wzrost dochodu pozwolił na zwiększenie ilości prac konserwacyjnych na terenie gminy o czym świadczy fakt, że w roku 2008 wykonano 1,90 km odmulenia rowu, natomiast w 2013 roku odmulono już 31,427 km rowów. W Sumie w latach 2008-2013 dokonano odmuleń 70,747 km rowów melioracyjnych na łączną kwotę 242 223,50 zł.

Działania te pozwalają na systematyczną poprawę bezpieczeństwa w kontekście podtopień czy powodzi. Lepiej utrzymana, bardziej drożna sieć melioracyjna pozwala ponadto na szybsze odprowadzanie nadwyżek wody z pól mieszkańców gminy najbardziej narażonych na lokalne podtopienia z racji ukształtowania terenu.

Raport Gminnej Spółki Wodnej Wąsewo za lata 2008-2013 pokazuje, że z roku na rok ewentualne problemy ze stanem urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy będą pojawiały się coraz rzadziej i będą coraz szybciej usuwane, co z pewnością jest pozytywnie odbierane zarówno przez władze Gminy jak i jej mieszkańców.

 

Gminna Spółka Wodna Wąsewo z roku na rok coraz efektywniejsza Gminna Spółka Wodna Wąsewo z roku na rok coraz efektywniejsza Gminna Spółka Wodna Wąsewo z roku na rok coraz efektywniejsza Gminna Spółka Wodna Wąsewo z roku na rok coraz efektywniejsza

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY