Get Adobe Flash player

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP

Gmina Wąsewo informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza zamknięty nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający w terminie od 25.05.2015 r. do 05.06.2015 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (I)”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – osoby młode na runku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupą docelową w projekcie są osoby młode w wieku 18 – 29 lat, będące tzw. młodzieżą NEET co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się i nie szkolącą się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie.

W związku z koniecznością osiągnięcia przez PUP wskaźników określonych w kryteriach dostępu, do udziału w projekcie preferowane będą osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się środkami na podjęcie działalności gospodarczej (pokój nr 18) oraz koordynator projektu (pokój nr 19) tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51

Druki do pobrania ze strony internetowej www.pupom.pl oraz w siedzibie PUP (pokój nr 18).

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY