Get Adobe Flash player

V sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się V sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr IV.2015 z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  gminy Wąsewo  na rok 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

1) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy, Wójta Gminy i Urzędu Gminy w roku 2014.

8. Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.

10. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Wąsewo.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w POKL 09.01.01-14-018/15 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 0,5 km w miejscowości Rząśnik Włościański.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wąsewo do rządowego programu „Senior-Wigor.”

15. Podjęcie uchwały o  wyrażeniu opinii w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wąsewo do wymiany młodzieży Polsko-Litewskiej.

16. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

17. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu Nr IV.2015 z poprzedniej sesji.

Interpelacje radnych.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

1) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy, Wójta Gminy i Urzędu Gminy
w roku 2014.

Przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Wąsewo.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w POKL 09.01.01-14-018/15 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 0,5 km w miejscowości Rząśnik Włościański.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wąsewo do rządowego programu „Senior-Wigor.”

Podjęcie uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wąsewo do wymiany młodzieży Polsko-Litewskiej.

Odpowiedzi na interpelacje radnych.

Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY