Get Adobe Flash player

XXVII sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 22 listopada 2017 r. (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXVI.2017 z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

- rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Brudkach Starych,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rząśniku Włościańskim,

- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąsewie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Wąsewie,

- uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,

- zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu ,,Senior-WIGOR” w Wąsewie,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo,

- zmiany uchwały w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu ,,Senior-WIGOR” w Wąsewie,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Ostrowskiego nieruchomości gruntowej położonej na terenie Gminy Wąsewo (w miejscowości Brudki Nowe pod budowę drogi),

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Informacja w sprawie nie wprowadzania zmian w podatku od środków transportowych na 2018 rok.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY