Get Adobe Flash player

III sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję III sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr II.2018 z poprzedniej sesji.,
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo,
2)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
3)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
w Gminie Wąsewo,
4)    ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
5)    podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 na terenie gminy Wąsewo,
6)    zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023,
7)    zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn.: „Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele-Dalekie-Etap I”,
8)    uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn.: „Budowa drogi gminnej relacji Rynek-Modlinek”,
9)    zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,

10)     zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
11)     zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,
12)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok,
13)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2027,
14)     uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2019 rok.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY