Get Adobe Flash player

XXX sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2018 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX.2018 z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) podziału Gminy Wąsewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

2) podziału Gminy Wąsewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

3) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2018 rok,

4) nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Wąsewie,

5) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2019,

6) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele-Dalekie- Etap I”,

7) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Budowa drogi gminnej relacji  Rynek-Modlinek”,

8) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Goworowo w zakresie powierzenia niektórych zadań z pomocy społecznej,

9) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok,

11) ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

7. Wystąpienie Pana Grzegorza Nadratowskiego – pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w sprawie zasad składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY