Get Adobe Flash player

XXXI Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXX.2018 z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Wąsewo;

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy-Osiedle w gminie Wąsewo;

3) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo;

4) ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania;

5) zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku Włościańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Rząśniku Włościańskim (skreślenie słowa „Publiczna”);

6) zmiany uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Rząśniku Włościańskim;

7) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąsewo;

8) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,

9) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w roku 2017.

8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy i Urzędu Gminy w roku 2017.

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie w roku 2017.

10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2017.

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w roku 2017 r.

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w roku 2017.

13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

14. Odczytanie opinii:

1) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąsewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok;

2) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsewo o wykonaniu budżetu Gminy Wąsewo za 2017 rok;

3) Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wąsewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2017 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;

2) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY