Get Adobe Flash player

XXXII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI.2018 z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Wąsewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

- ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

- nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wąsewo” dla Pani Marii Mścichowskiej,

- zaciągnięcia długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wąsewo na rok 2018,

- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok.

7.Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY