Get Adobe Flash player

XXXIII sesja Rady Gminy Wąsewo

Zawiadamiam, że w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu Nr XXXII.2018 z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- uchwalenia zmian w Statucie Gminy Wąsewo,
- wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
- wyrażenia zgody na udzielenie dotacji  w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły podstawowej mającej uprawnienia szkoły publicznej dla której Gmina Wąsewo jest organem rejestrującym,
- przygotowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo,
- udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Krzysztof Gałązka

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY