Get Adobe Flash player

IV Sesja Rady Gminy Wąsewo - 5 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję IV sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 5 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr III.2019 z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wąsewo na rok 2019,
2)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
3)    zarządzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Wąsewo,
4)    wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Międzygminnego Związku „Ziemia Ostrowska”,
5)    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji pn.: „Budowa drogi gminnej relacji Rynek-Modlinek”,
6)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2027,
7)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2019 rok .
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
7.    Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY