Get Adobe Flash player

IX sesja Rady Gminy Wąsewo - 30.10.2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,późn . zm) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję IX sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 30 października 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr VIII.2019 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zaliczenia drogi w miejscowości Grębki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020r.
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Wąsewo oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku,
5) zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,
6) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: „Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Wąsewo”
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2033,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019.
7.    Informacja w sprawie nie obniżania ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020.
8.    Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
9.    Przestawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wąsewo w roku szkolnym 2018/2019.
10.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
11.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY