Get Adobe Flash player

V Sesja Rady Gminy Wąsewo - 29 marca 2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję V sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 29 marca 2019 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr IV.2019 z obrad poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podsumowanie wyborów sołeckich.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
2)    zmiany uchwały w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
3)    zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Wąsewo,
4)    zmiany uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
5)    określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2019 rok,
6)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
7)    rozpatrzenia petycji dotyczącej wyodrębnienia funduszu sołeckiego w gminie Wąsewo,
8)    nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2020,
9)    powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Wąsewo,
10)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsewo na rok 2019,
11)     zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
12)     zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: „Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Wąsewo”,
13)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2027,
14)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2019 rok .
8.    Przyjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorządy.
9.    Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”,
10.    Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.,
11.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2018,
12.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w roku 2018 r.
13.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie za 2018 r.
14.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
15.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY