Get Adobe Flash player

VII Sesja Rady Gminy Wąsewo kaencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VII sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr VI.2019 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w roku 2018.
7.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wąsewo za rok 2018.
1)    debata nad przedstawionym raportem,
2)    podjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok.
1)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąsewo sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok,
2)    zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsewo o wykonaniu budżetu Gminy Wąsewo za 2018 rok,
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
4)    zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wąsewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok,
5)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia deklaracji (dot. zawarcia umowy na zakup albumu fotograficznego związanego z obchodami 600-lecia Wąsewa).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi relacji Rynek-Modlinek do kategorii dróg gminnych oraz  ustalenia jej przebiegu.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2033.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2019 rok.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
16.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
17.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Jaworski


Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY