Get Adobe Flash player

VIII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję VIII sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu Nr VII.2019 z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie;

1)     wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
2)     określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
3)     nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wąsewo” (Stanisław Kowalczyk)
4)     nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Wąsewo” (Cezary Pałubiński)
5)     określenia tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy terapeuty pedagogicznego, zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych dla nauczyciela wspomagającego oraz doradcy zawodowego i dla nauczycieli pracującymi z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie  i dzieci młodsze,
6)     wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona art. 26 ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
7)     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gminy Wąsewo,
8)     zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: ”Poprawa gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gminy Wąsewo,
9)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2033,
10)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019,

7. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Hubert Gocłowski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY