Get Adobe Flash player

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO - 6 lutego 2019r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO” zwołuje Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2019r. (środa) o godz. 1100 w Wąsewie przy ulicy Zastawskiej 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1.        Otwarcie i powitanie delegatów, członków oraz zaproszonych gości.

2.        Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.        Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO za 2018r.

4.        Dyskusja nad złożonym sprawozdaniem.

5.        Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018r. i udzielenie absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej.

7.        Ustalenie wysokości składki na 2019 rok.

8.        Zatwierdzenie planu pracy i budżetu na 2019 r.

9.        Podjęcie stosownych uchwał.

10.      Wolne wnioski i zapytania.

11.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący

Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO”

Tadeusz Łoniewski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY