Get Adobe Flash player

XI Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,z późn . zm) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XI Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.      Przyjęcie protokołu Nr X.2019 z poprzedniej  sesji.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie:

1)     dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wąsewo za pomocą innego instrumentu płatniczego,

2)     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020rok.

3)     rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego,

4)     zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej,

5)     przyjęcia planu pracy Rady Gminy na rok 2020,

6)     przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020,

7)     przyjęcia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Wąsewo na 2020 rok,

8)     w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,

9)     zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n. : „Budowa drogi gminnej relacji Rynek-Modlinek”

10) zmiany uchwały zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

11) zmiany uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2019,

12) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2019-2033,

13) uchwalenia budżetu na rok 2020

14) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034.

7.      Zapytania, wolne wnioski i informacje.

8.      Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY