Get Adobe Flash player

XII Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,z późn . zm) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu Nr XI.2019 z poprzedniej  sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019 roku.

7. Sprawozdanie z działalności  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Planowania i Finansów w 2019 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie:

1)     uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo,

2)     uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo,

3)     nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2021,

4)     zmiany uchwały w sprawie określenia, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5)     określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo,

6)     planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a i pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela oraz form i specjalności i kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wąsewo w roku 2020,

7)     rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wąsewo,

8)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsewo na lata 2020-2034,

9)     zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na rok 2020,

9. Sprawozdanie z Realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2019 roku.

10. Raport z realizacji gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2019 r,

12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 2019r

13. Sprawozdanie z działalności GOPS w 2019r,

14. Zapytania, wolne wnioski i informacje.

15. Zamknięcie obrad.

 

Informuję, że najbliższe posiedzenie Rady Gminy Wąsewo zaplanowane na dzień 26 marca 2020r. na godz. 11:00 odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych Gminy Wąsewo i pracowników Urzędu. Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kraju. Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

Jednocześnie przypominam, że zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video która dostępna jest on-line na stronie gminy Wąsewo www.wasewo.pl

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY