Get Adobe Flash player

XIV Sesja Rady Gminy Wąsewo - 23 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XIV Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 23 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XIII.2020 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w roku 2019.
7.    Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Wąsewo za rok 2019.
1)    debata nad przedstawionym raportem,
2)    podjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania.
8.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
1)    rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Wąsewo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
2)    zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsewo o wykonaniu budżetu Gminy Wąsewo za 2019 rok,
3)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
4)    zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wąsewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok,
5)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2645W w miejscowości Bagatele oraz przy drodze powiatowej nr 2646W w miejscowości Brudki Nowe.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa art. 70a ust. 3a i pkt 1 i 2 Karty Nauczyciela oraz form i specjalności i kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, dla nauczycieli Zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wąsewo w roku 2020.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Usług Komunalnych w Wąsewie z ograniczoną odpowiedzialnością.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok.
16.    Informacja dotycząca systemu odbierania odpadów komunalnych.
17.    Informacja o Zapytania, wolne wnioski i informacje.
18.    Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY