Get Adobe Flash player

XV Sesja Rady Gminy Wąsewo - 13 października 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XV Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 13 października 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XIV.2020 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
2)    ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych,
3)    wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona
w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
4)    określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
5)    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: „Budowa drogi gminnej nr 2610113W relacji Ulasek – Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”,
6)    sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu             
7)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034
8)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok.
7.    Stanowisko w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego
8.    Informacja o Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9.    Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XV
Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 13 października 2020 r. (wtorek) o godz. 1000 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6
z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu Nr XIV.2020 z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał w sprawie: .

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

2) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- schronisku dla osób bezdomnych,

3) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona
w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

4) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: „Budowa drogi gminnej nr 2610113W relacji Ulasek – Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”,

6) sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034

8) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok.

7. Stanowisko w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

8. Informacja o Zapytania, wolne wnioski i informacje.

  1. Zamknięcie obrad.

Zawiadamiając o powyższym, proszę o wzięcie udziału w obradach sesji

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY