Get Adobe Flash player

XVI Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 27 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu Nr XV.2020 z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie: .
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo,
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami,
3) przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku,
5) sprawie likwidacji Dziennego Domu ,,Senior +” w Wąsewie,
6) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
7) Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034
8) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok.
7. Informacja o realizacji zadań oświatowych.
8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 


Informuję, że najbliższe posiedzenie Rady Gminy Wąsewo zaplanowane na dzień 27 listopada 2020r. na godz. 11:00 odbędzie się wyłącznie z udziałem Radnych Gminy Wąsewo i pracowników Urzędu. Decyzja ta podyktowana została troską o zdrowie mieszkańców w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną kraju. Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.
Jednocześnie przypominam, że zainteresowani mieszkańcy mogą śledzić przebieg obrad za pośrednictwem transmisji video która dostępna jest on-line na stronie gminy Wąsewo www.wasewo.pl

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY