Get Adobe Flash player

XVII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XVI.2020 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    ustanowienia pomnika przyrody,
2)    uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2021-2025,
3)    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok,
4)    uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wąsewo na 2021 rok,
5)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wąsewo na rok 2021,
6)    przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wąsewo na 2021 rok,
7)    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji p.n.: „Budowa drogi gminnej nr 2610113W relacji Ulasek – Brudki Stare na odcinku 1675,60 m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”,
8)    zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,
9)     Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034,
10)     zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2020 rok,
11)     Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021-2035,
12)     uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2021 rok.
7.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY