Get Adobe Flash player

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Wasewo za 2019 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Wąsewo przedstawia Radzie Gminy Wąsewo Raport o stanie Gminy Wąsewo za rok 2019.

W tym roku z powodu sytuacji epidemicznej termin na przedłużenie raportu o stanie gminy został wydłużony do dnia 30 lipca 2020r. - w myśl art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 z poźn. zm.)

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Wąsewo za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Wąsewo. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15…..”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Wąsewo odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. (czwartek). W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 lipca (środa) do  godz. 16.00 pok. 6 Urzędu Gminy Wąsewo przy  ul. Zastawskiej 13.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Gminy Wąsewo (pok. 6).

Przewodniczący

Rady Gminy Wąsewo

/-/ Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY