Get Adobe Flash player

Zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

W związku z informacją o wystąpieniu ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Polski apeluje się o podjęcie działań, mających ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się choroby.

Należy podkreślić, iż to od posiadaczy drobiu oraz osób pracujących na fermach drobiu zależy, czy ryzyko wniknięcia wirusa grypy do stad drobiu zostanie ograniczone. Dlatego prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, które zminimalizują ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, które określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (dz. U. z 2017 r. poz. 722).

Podstawowe zasady bezpieczeństwa biologicznego:

- Pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie wypuszczania ptaków na wybieg;

- Zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa;

- Karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich;

- Stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu;

- Używanie odpowiednich środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków;

Przypomina się, że każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich służb (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta). Informuje się, że z badań przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wynika, że wirus AH5N8, który zaatakował stada drobiu hodowlanego, jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. Niezależnie od tego, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego apeluje się o jak najszersze wykonywanie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej, szczególnie wśród pracowników służb i inspekcji, które mogą być zaangażowane w likwidowanie ognisk ptasiej grypy.

W załączniku ulotka informacyjna dotycząca zasad, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Do pobrania:

- ulotka informacyjna

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY