Get Adobe Flash player

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – obowiązek składania deklaracji

Gmina Wąsewo informuje, że z dniem 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie składał deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Właściciel lud zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) strona: www.zone.gunb.pl , żeby to zrobić potrzebny jest profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Wąsewo, ul. Zastawska 13, osobiście lub listownie.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.

Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020.2127) (dalej zwaną ustawą z dnia 28 października 2020 r.) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) oraz dodano rozdział 5a (dot. CEEB) w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 554). W związku z powyższym nałożono nowe obowiązki m.in.:

- na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenia danych i informacji z deklaracji do CEEB:

- w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw ( art. 27 g ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r), w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych w dniu ogłoszenia ww. komunikatu (art. 15 ust 2 ustawy z dnia 28 października 2020 r.).

 

Do pobrania:

Deklaracja - Formularz A budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja Formularz B budynki i lokale niemieszkalne

CEEB dla właścicieli i zarządców

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY