Get Adobe Flash player

Stypendia szkolne na rok 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie informuje, że na podstawie art. 90b, art. 90d, art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.) oraz art. 104 §1 i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) w związku  z uchwałą nr XIX/133/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  z dnia 12 września 2012r. poz. 6312) można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie zgodnie  z ustawą o pomocy społecznej  nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 do 15 września 2021 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąsewie.


Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY