Get Adobe Flash player

XIX Sesja Rady Gminy Wąsewo - 24.03.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 24 marca 2021r. (środa) o godz. 11:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XVIII.2021 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
2)    określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Wąsewo, których właścicielem jest Gmina Wąsewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
3)    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąsewo na 2021 rok,
4)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
5)    zaliczenia drogi zlokalizowanej na terenie miejscowości Rząśnik Szlachecki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu,
6)    rozpatrzenia petycji (projekt Komisji Skarg Wniosków i Petycji),
7)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąsewo,
8)    zmiany uchwały w sprawie pomocy dla Powiatu Ostrowskiego,
9)    zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021 – 2035,
10)  zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wąsewo na rok 2021.
7.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY