Get Adobe Flash player

XX Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XX Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 22 kwietnia 2021r. (czwartek) o godz. 11:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3. Przyjęcie protokołu Nr XIX.2021 z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina Wąsewo,
2) zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021 – 2035,
3) zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Wąsewo na rok 2021.
7. Stanowisko Rady Gminy Wąsewo dotyczącego finansowania oświaty.
8. Stanowisko Rady Gminy Wąsewo w sprawie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych.
9. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY