Get Adobe Flash player

XXIII Sesja Rady Gminy Wąsewo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ) oraz § 21 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 17 września 2021r. (piątek) o godz. 11:00 w Hali Sportowej Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Armii Krajowej 6 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad – zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.
3.    Przyjęcie protokołu Nr XXII.2021 z poprzedniej sesji.
4.    Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
1)    określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
2)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Wąsewo zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych,
3)    wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przestanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2646W, przy drodze powiatowej nr 2647W oraz przy drodze powiatowej nr 2644W,
4)    wyboru Sołtysa we wsi Trynosy-Osiedle,
5)    wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
7)    zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021 – 2035
8)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na rok 2021
7.    Zapytania, wolne wnioski i informacje.
8.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY