Get Adobe Flash player

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Zastawska 13

07-311 Wąsewo

 

tel. 29 645-80-00 w.32

www.wasewo.naszops.pl

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej Państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

· osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

· cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

·obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej. Dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zł.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

·        przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

·        pracy socjalnej,

·        prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

·        analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,

·        rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

Główne cele pomocy społecznej:

·        wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

·        zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,

·        zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

·        zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

·        integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

·        stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

 

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1. świadczenia pieniężne

- zasiłek stały,

- zasiłek okresowy,

- zasiłek celowy i celowy specjalny,

- zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

- pomoc dla rodzin zastępczych,

- pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie    nauki,

- świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców,

2. świadczenia niepieniężne

- praca socjalna,

- bilet kredytowany,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie

- sprawienie pogrzebu,

- poradnictwo specjalistyczne,

- interwencja kryzysowa,

- schronienie,

- posiłek,

- niezbędne ubranie,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia,

- mieszkanie chronione,

- pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

- opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo wychowawczej,

- pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, mieszkaniowych tym w mieszkaniach chronionych, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

- szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzona przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY