Get Adobe Flash player

O gminie

System komunikacji - sieć drogowa:
Podstawowym elementem sieci komunikacyjnej jest droga krajowa nr 60 relacji Kutno- Ciechanów-Ostrów Mazowiecka o długości 9,7 km przecinająca obszar gminy z południowego wschodu na zachód. Droga krajowa nr 60 stanowi połączenie międzyregionalne centrum kraju z województwem podlaskim i dalej z Litwą i Białorusią. Na obszarze gminy Wąsewo nie występują drogi wojewódzkie. Wg materiałów Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrowi Mazowieckiej na terenie gminy Wąsewo występują drogi powiatowe V klasy technicznej o łącznej długości 65,0 km. Wg materiałów Urzędu Gminy w Wąsewie na terenie gminy znajdują się 24 drogi gminne o łącznej długości 58,084 km

Zaopatrzenie w wodę:
W roku 2007 na obszarze całej gminy będzie rozciągnięty wodociąg dzięki temu mieszkańcy wszystkich sołectw będą mogli korzystać z bieżącej wody pitnej.

Odprowadzenie ścieków:

Sieciowy system odprowadzania ścieków istnieje tylko w miejscowości Wąsewo. Odprowadzanie ścieków odbywa sie poprzez system kanalizacji sanitarnej do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni o wydajności 120 m3/dobę. Priorytetem w zakresie gospodarki ściekowej jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach o skupionej zabudowie oraz na terenach o szczególnie wrażliwym podłożu gruntowo-wodnym, w tym tereny o wysokim poziomie wód gruntowych.

Zaopatrzenie w gaz ziemny:

Na terenie Gminy Wąsewo we wsi Przyborowie został wybudowany w 1994 roku gazociąg wysokiego ciśnienia zasilający gminie w gaz ziemny. Długość gazociągu wraz z przyłączami na obszarze gminy wynosi 53,663 km. Na terenie gminy znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa.

System elektroenergetyczny i telekomunikacyjny:
Zasilanie Gminy Wąsewo w energię elektryczna odbywa się z głównych punktów zasilających, zlokalizowanych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka. W gminie występuje duża ilość stacji transformatorowych z transformatorami małej mocy. Jest to związane z występowaniem na wsiach budownictwa rozproszonego.

Obecnie na terenie gminy działalność telekomunikacyjną prowadzą:

· Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne MULTIMEDIA POLSKA

· Telekomunikacja Polska S.A.

W granicach gminy znajdują sie 3 stacje bazowe telefonii komórkowej

Gospodarka odpadami:
Na terenie gminy, we wsi Brzezienko Rościszewskie, zlokalizowane jest od 1996 roku wysypisko odpadów stałych o powierzchni 1,26 ha.

 

Atuty Gminy Wąsewo:

1. Korzystne położenie geograficzne gminy.
2. Czyste powietrze, dobry stan gleb i wód - bez zanieczyszczeń przemysłowych.
3. Wolne zasoby siły roboczej.
4. Możliwość zagospodarowania wolnych terenów komunalnych.
5. Gmina posiada rozległą sieć wodociągową, gazową, telefoniczną.
6. Wąsewo posiada nowoczesną oczyszczalnię ścieków wraz z kanalizacją.  
7. Wolne tereny i obiekty pod inwestycje.
8. Dobry stan sieci energetycznej.
9. Zasoby drewna umożliwiające rozwój przemysłu drzewnego.
10. Możliwości rozwoju turystyki.
11. Władze gminy otwarte na współpracę

 

Szata roślinna i świat zwierząt

Morfologiczny podział gminy i uwarunkowania przyrodnicze odzwierciedlają intensywność pokrycia terenu szatą roślinną, zwłaszcza zielenią wysoką, jak również jej charakter.
W obszarze Wąsewa szatę roślinną tworzą zbiorowiska półnaturalne i antropogeniczne.

Największy udział mają zbiorowiska roślin uprawnych i towarzyszących im chwastów.  Zbiorowiska te różnią się między sobą w zależności od żyzności gleb, które porastają. Ze względu na dominację upraw zbożowych, najczęściej reprezentowane są przez roślinność z klasy Secalitea. Zdecydowaną mniejszą powierzchnię zajmują uprawy roślin ogrodniczych.

Na terenie Wąsewa występują zbiorowiska leśne nawiązujące do roślinności potencjalnej. Stan zdrowotny lasów jest zadawalający, jednak część lasów wymaga wykonania zabiegów pielęgnacyjnych. Fitocenozy leśne Wąsewa tworzy bór świeży. Występuje on w różnych fazach rozwoju. W kompleksach zwartych jest lepiej wykształcony niż w niewielkich, młodych zadrzewieniach porolnych. Fitocenozy boru świeżego porastają gleby ubogie o niskim poziomie wody gruntowej, bielicowe i pseudobielicowe. Są to najczęściej lasy gospodarcze, w jednakowym wieku, średnio 50-cio letnie.
W drzewostanie, oprócz sosny pojawia się również brzoza. Warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, bujnie natomiast rozwinięta jest warstwa krzewinek i mchów.

Kolejną grupę zbiorowisk tworzą łąki i pastwiska. Są to zbiorowiska roślinne o charakterze półnaturalnym.  
Na terenach, gdzie poziom wody gruntowej jest bardzo wysoki, występuje roślinność z rzędu Molinietalia (łąki wilgotne). Na terenach nieco bardziej wzniesionych wykształciły się zbiorowiska łąki świeżej (Arrhenatheretalia).

W związku ze znaczną ilością terenów zmeliorowanych brak jest obszarów bagiennych.

Poszczególne zbiorowiska roślinne są miejscem bytowania i żerowania różnych grup zwierząt. Środowisko wnętrza lasu jest miejscem życia mniejszych i większych ssaków, takich jak: dziki, sarny, lisy, wiewiórki, zające, kuny, jeże. Gady reprezentowane są przez jaszczurki zwinki, zaskrońce, padalce.

Miedze, pojedyncze drzewa oraz niewielkie zadrzewienia na terenach upraw są ważną enklawą dla żyjących zwierząt oraz bankiem genów roślinności naturalnej.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY