Get Adobe Flash player

RPO Województwa Mazowieckiego

Jak już informowaliśmy we wcześniejszych komunikatach zrealizowana w 2013 roku inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi gminnej na odcinku 1818,50 mb została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ostatnim etapem rozliczenia projektu była kontrola z ramienia  instytucji dofinansowującej. W dniach 18 – 20 lutego 2014 r. zespół kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeprowadził kontrolę, która została zakończona wynikiem pozytywnym.

 

Do pobrania:

- informacja pokontrolna


Umowa UDA-RPMA.03.01.00-14-230/08-00 z dnia 20 lutego 2013 r.

Projekt  „Przebudowa drogi gminnej Nr 261022 W droga krajowa Nr 60 – Brudki Stare na odcinku 0+000,00 do 1+818,50” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 01.03.2012 r. – 31.10.2013 r.

Beneficjent: Gmina Wąsewo

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY