Get Adobe Flash player

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gm. Wąsewo

Podczas sesji Rady Gminy Wąsewo w dniu 27 maja 2015 r., Wójt Gminy – Rafał Kowalczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium. Radni uznali, że gospodarka finansowa Gminy Wąsewo w roku 2014 była prawidłowa.

Najważniejszym punktem V sesji VI kadencji Rady Gminy Wąsewo było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wąsewo za wykonanie budżetu Gminy Wąsewo w roku 2014.

Po sprawozdaniu wójta – Rafała Kowalczyka z realizacji ubiegłorocznych zadań realizowanych przez Gminę oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Huberta Gocłowskiego wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wąsewo.

W roku 2014 wydatki ogółem wykonano w kwocie 15 384 363,91 zł, natomiast dochody w kwocie – 15 634 102,61 zł.

Budżet gminy w 2014 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 249 738,70 zł przy planowanym deficycie 459 339,85 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 roku wynosi 4 202 057,06 zł i jest ono niższe niż na koniec 2013 r. o 301 572,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Krzysztof Gałązka pogratulował wójtowi a do gratulacji dołączyli się również pozostali uczestnicy obrad.

Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji, organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy oraz pracownikom urzędu gminy, którzy swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.

W pozostałych punktach porządku obrad radni podjęli następujące uchwały:

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo.

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej  gminy Wąsewo  na rok 2015.

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

- uchwałę w sprawie udzielenia rekomendacji ocenie zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Wąsewo.

- uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w POKL 09.01.01-14-018/15 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

- uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku 0,5 km w miejscowości Rząśnik Włościański.

- uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Wąsewie.

- uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Wąsewo do rządowego programu „Senior-Wigor.”

- uchwałę o  wyrażeniu opinii w sprawie zamiaru przystąpienia Gminy Wąsewo do wymiany młodzieży Polsko-Litewskiej.

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gm. Wąsewo Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gm. Wąsewo Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gm. Wąsewo

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY