Get Adobe Flash player

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wąsewo za wykonanie budżetu Gminy Wąsewo w 2017 roku

Podczas sesji Rady Gminy Wąsewo w dniu 8 czerwca 2018 r., Wójt Gminy – Rafał Kowalczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium.

Radni uznali, że gospodarka finansowa Gminy Wąsewo w roku 2017 była prawidłowa. Najważniejszym punktem XXXI sesji VII kadencji Rady Gminy Wąsewo było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wąsewo za wykonanie budżetu Gminy Wąsewo w roku 2017.

W roku 2017 wydatki ogółem wykonano w kwocie 19 530 698,23zł, (w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 294 663,30zł.) wydatki bieżące stanowiły kwotę 16 568 157,64 zł. tj. 84,92% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe 2 944 540,59 tj. 15,08% wszystkich wydatków, natomiast dochody w kwocie – 20 221 474,32 zł w tym: dochody bieżące – 18 695 743,81zł., dochody majątkowe – 1 525 730,51zł.

Budżet gminy Wąsewo zamknął się nadwyżką w kwocie 690 776,09 zł. przy planowanym deficycie w kwocie 294 164,84 zł.

Jednocześnie Gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 1 000 000 zł i spłaciła 1 322 131,36 zł rat kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wynosiło 4 451 097,28 i jest ono niższe niż na koniec roku 2016 o kwotę 322 131,36zł.

Miniony rok 2017 był kolejnym rokiem intensywnej pracy na rzecz rozwoju Gminy i jej mieszkańców. Mimo niełatwej sytuacji finansowej Gminy (niskie dochody własne przy stosunkowo dużej ilości inwestycji infrastrukturalnych) udało się zrealizować wiele ważnych przedsięwzięć, tak z obszaru wydatków majątkowych jak i w ramach realizacji projektów miękkich min.:

1. Przebudowa drogi gminnej relacji DK Nr 60 – Brudki Nowe – Wąsewo Lachowiec – DK Nr 60. Całkowity koszt przedsięwzięcia 474 859,99 zł. Na inwestycje pozyskano dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł. ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 261005W w miejscowości Zastawie – Etap I (długość 280mb). Całkowity koszt przedsięwzięcia 231 070,00 zł.,

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 261018W w miejscowości Zastawie – Etap I na odcinku 0+000,00 do km 0+600,00. Całkowity koszt przedsięwzięcia 269 600,01 zł. Na inwestycje pozyskano dofinansowanie w wysokości 171 546,00 zł. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

4. Modernizacja drogi gminnej w obrębie wsi Grądy o długości całkowitej 505 mb. Całkowity koszt przedsięwzięcia 44 749,18 zł.

5. Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Wąsewo Kolonia – 163 390,16 zł.

6. Przebudowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w m. Wąsewo – 168 322,43zł.

7. Częściowa przebudowa drogi Wąsewo – Króle – DK60-149 773,12 zł.

8. Zagospodarowanie terenu wokoło budynku Urzędu Gminy – 2015 315,38 zł.

9. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo, koszt – 577 082,96 zł., w tym środki UE – 336 910,00 zł., środki własne 240 172,96 zł.

Po sprawozdaniu Wójta – Rafała Kowalczyka z realizacji ubiegłorocznych zadań realizowanych przez Gminę oraz przedstawieniu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Huberta Gocłowskiego wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy wraz z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Wąsewo.

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Krzysztof Gałązka pogratulował Wójtowi, a do gratulacji dołączyli się również pozostali uczestnicy obrad.

Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz za dobrą współpracę radnym sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych, kierownikom instytucji, organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy oraz pracownikom urzędu gminy, którzy swoją pracą przyczynili się do otrzymania absolutorium.

W pozostałych punktach porządku obrad radni podjęli następujące uchwały w sprawach:

1. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Wąsewo;

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miejscowości Bartosy, Przyborowie i Trynosy – Osiedle w gminie Wąsewo;

3. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wąsewo;

4. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wąsewo na rzecz spółki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania ;

5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wąsewo

6. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąsewo na lata 2018-2026;

7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2018 rok.

8. zatwierdzenia sprawozdania  finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok;

9. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2017 rok.

Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title) Gallery (No Title)

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY