Get Adobe Flash player

Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo”

1 marca 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo”. W zebraniu uczestniczyli delegaci wyłonieni z 25 m-ści objętej działalnością GSW Wąsewo oraz zaproszeni goście.

Wśród nich znaleźli się Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Rafał Kowalczyk – Wójt Gminy Wąsewo, Adam Brzózka, Arkadiusz Duda – pracownicy Starostwa Powiatowego, Tomasz Koczara – Członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej. Zebranie otworzył Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej „Wąsewo” Pan Tadeusz Łoniewski, który przedstawił sprawozdanie z działalności GSW „Wąsewo” za rok 2012, które przedstawia się następująco:

DOCHODY Spółki Wodnej Wąsewo w 2012r. wynosiły: 78 407,09 zł

w tym:

- wpływy ze składek członkowskich 16 850,14 zł

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 1 527,00 zł

- dotacja z Urzędu Gminy Wąsewo 30 000,00 zł

- dotacja WFOŚiGW 30 000,00 zł

- przychód finansowy ( Kapitał odsetek z banku) 29,95 zł

Stan finansowy z roku 2011 6 251,57 zł

WYDATKI poniesione przez spółkę w 2012 r. wynosiły: 68 105,21 zł

w tym:

- na konserwację urządzeń melioracyjnych 66 850,00 zł

- za prowadzenie rachunku bankowego 38,00 zł

- Nagroda dla Przewodniczącego GSW 1 000,00 zł

- inne wydatki 217,21 zł

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 16 538,45 zł.

Gminna Spółka Wodna „WĄSEWO” pozyskała dotację z budżetu państwa na rok 2012 od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w/w dotacja została przyznana w kwocie 1527,00 zł, i przekazana na konto Spółki Wodnej w dniu 16.11.2012 r. Pozyskała również dotację z Urzędu Gminy Wąsewo w/w dotacja została przyznana w kwocie 30 000,00 zł i przekazana na konto Spółki Wodnej w dniu 04.07.2012r.

Gminna Spółka Wodna pozyskała również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 000,00 zł i przekazana na konto Spółki Wodnej w dwóch transzach. Pierwsza transza została przekazana w dniu 9.11.2012r. druga transza została przekazana w dniu 17.12.2012r.

W roku 2012 Gminna Spółka Wodna wykonała konserwację rowów w następujących miejscowościach:

- Przedświt – 500 mb x 3,20 zł za mb = 1600,00 zł

- Grądy – 3950 mb x 3,20 zł za mb = 12640,00 zł

- Króle – 1000 mb x 3,20 zł za mb = 3200,00 zł

- Brudki Nowe – 2010 mb x 3,20 zł za mb. = 6432,00 zł

- Zastawie – 950 mb x 3,20 zł za mb = 3040,00 zł

- Wąsewo – 620 mb x 3,20 zł za mb = 1984,00 zł

- Grębki – 1750 mb x 3,20 zł za mb = 5600,00 zł

- Ruda – 1600 mb x 3,20 zł za mb = 5120,00 zł

- Choiny – 3170 mb x 3,20 zł za mb = 10144,00 zł

- Wąsewo Kolonia – 2700 mb x 3,20 zł za mb = 8640,00 zł

- Rząśnik Majdan – 1000 mb x 3,20 zł za mb = 3200,00 zł

- Grądy – 350 mb x 3,50 zł za mb = 1225,00 zł

- Króle – 150 mb x 3,50 zł za mb = 525,00 zł

- Przedświt - 1000 mb x 3,50 zł za mb = 3500,00 zł

Konserwacja rowów została wykonana na długość 20750 mb za łączną kwotę 66 850,00 zł i odebrana przy udziale Przewodniczącego Spółki Wodnej Pana Tadeusza Łoniewskiego oraz sołtysów w/w wsi.

Na zebraniu zabrał głos Pan Marian Krupiński i przedstawił możliwości pozyskiwania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konserwację urządzeń melioracji wodnej. Głos zabrał również Pan Adam Brzózka, który poinformował, że na terenie powiatu Ostrowskiego działa 11 spółek z których to GSW osiągnęła największy dochód w 2012r., oraz że Gmina Wąsewo udzieliła największą dotację dla GSW. Głos zabrał również Pan Rafał Kowalczyk, który poruszył temat ściągalności składek członkowskich i pomimo że z roku na rok zwiększa się to nadal jest nie wysoki na poziomie 55,8%. Przedstawił również problemy jakie wynikają z braku odpowiedniej konserwacji urządzeń wodnych.

Na zebraniu zostały podjęte uchwały o udzieleniu absolutorium, zatwierdzeniu sprawozdania za 2012r., zatwierdzenia budżetu na 2013r., oraz o ustaleniu stawki za 1 ha obszaru:

- odwodnionego rowami – 25,00 zł

- zdrenowanego – 10,00 zł

kwota składek członkowskich nie zmieniła się co do roku poprzedniego.

Na koniec zebrania w wolnych wnioskach obecni na zebrani przedstawili swoje refleksje i wnioski na temat dotychczasowej działalności Spółki a także propozycjach na następny okres.

Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej Najlepszy rok w działalności Gminnej Spółki Wodnej

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY