Get Adobe Flash player

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie „Ziemia Wąsewska”

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Ziemia Wąsewska”  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „DZIEŃ RODZINY”.

Więcej…

 

OFERTA POZAKONKURSOWA – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki

Wójt Gminy Wąsewo przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt – Świtanki  na realizację zadania publicznego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn.zm.) uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową zadania publicznego pn. „X-lecie zespołu ŚWITANKI”.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2017

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016r., poz.1817),  oraz w związku z uchwałą nr XVII.126.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2017 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

Więcej…

 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” - oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  pn. „IX Festiwal Pieśni Maryjnej” na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąsewo, stronie internetowej www.wasewo.pl  - zakładka organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wąsewo.

Więcej…

 

Podsumowanie procesu konsultacji programu współpracy gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Informujemy, że w terminie od dnia 27 września do 20 października 2016 r. były prowadzone konsultacje społeczne Rocznego Programu Współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Więcej…

 

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2017 rok

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Więcej…

 

Ruszyły konsultacje programu współpracy na 2017r.

Rozpoczynają się prace przygotowujące „Roczny Program Współpracy Gminy Wąsewo z i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.  Jest to ważny dla organizacji pozarządowych dokument, gdyż wyznacza zasady współpracy z samorządem oraz zadania jakie będą realizowane w roku przyszłym. Chcąc dostosować Program do potrzeb organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy prowadzone są konsultacje społeczne.

Więcej…

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert nr 4/2016 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2016

Wójt Gminy Wąsewo na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014r., poz.1118 z późn. zm.),  oraz w związku z uchwałą nr IX.69.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 października 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Wąsewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, ogłasza otwarty konkurs ofert nr 4/2016 na wsparcie zadania publicznego w zakresie:

KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Więcej…

 

XI edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz jedenasty realizuje konkurs fotograficzny Mazowsze bliskie sercu.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY