Get Adobe Flash player

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2019 rok

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do zgłaszania zadań publicznych na rok 2019 w trybie inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Termin zgłaszania wniosków: do 31 października 2018 roku na zadania publiczne  zaplanowane na 2019 rok.

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 446 ze zm.) w zakresie:

1)      podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i  pielęgnowanie  polskość oraz  rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

2)      działalność na rzecz mniejszości narodowych i etycznych oraz języka regionalnego,

3)      działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność samorządu terytorialnego a także budynków oraz obiektów małej architektury),

4)      działalność charytatywna,

5)      rewitalizacja,

6)      nauka szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

7)      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

8)      wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

9)      ochronę przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,

10)  turystykę i krajoznawstwo,

11)  porządek i bezpieczeństwo publiczne,

12)  promocję i organizacje wolontariatu.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z wyżej wymienionych obszarów.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

1)       wkład mieszkańców (jako Inicjatorów) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych;

2)       Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną;

3)       Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych;

4)       mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej;

5)       mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

 

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć

  • mieszkańcy bezpośrednio (minimum grupa pięciu osób) lub
  • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

W załączeniu:

- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- lista mieszkańców w imieniu, których składany jest wniosek,

- upoważnienie do reprezentowania Inicjatora,

- umowa o wykonanie Inicjatywy Lokalnej,

- klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsewo.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY