Get Adobe Flash player

Planujemy Inicjatywy Lokalne na 2020 rok

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do zgłaszania zadań publicznych na rok 2020 w trybie inicjatywy lokalnej.

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z jej mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej naszej gminy. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować.

Termin zgłaszania wniosków: do 31 października 2019 roku na zadania publiczne zaplanowane na 2020 rok.

W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty Gminy, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w zakresie:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Wnioski muszą dotyczyć minimum jednego z wyżej wymienionych obszarów.

Realizacja inicjatywy lokalnej polega na współpracy obu stron – mieszkańców i Urzędu.

1)    wkład mieszkańców (jako Inicjatorów) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych;

2)    Urząd nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną;

3)    Urząd wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy, w tym również poprzez np. zakup usług i/lub materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej. Trzeba jednocześnie pamiętać, że realizacja inicjatywy lokalnej musi być zgodna z innymi przepisami prawa – w tym z prawem zamówień publicznych;

4)    mieszkańcy mogą otrzymać od Urzędu na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej;

5)    mieszkańcy nie mogą czerpać zysku z realizacji inicjatywy.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej mogą złożyć

  • mieszkańcy bezpośrednio (minimum grupa pięciu osób) lub
  • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych - zob. art 3a wspomnianej ustawy).

Do pobrania:

- wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- lista mieszkańców w imieniu, których składany jest wniosek,

- upoważnienie do reprezentowania Inicjatora,

- umowa o wykonanie Inicjatywy Lokalnej,

- klauzula informacyjna ogólna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Wąsewo.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY