Get Adobe Flash player

Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014

W dniu 30.05.2014 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo odbyło się spotkanie inaugurujące projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Wszyscy uczestnicy/czki spotkania zostali poinformowani o nim, poprzez zaproszenie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 21osób, w tym 14 K i 7 M z rodzin wieloproblemowych z terenu gminy Wąsewo w latach 2012-2014. Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie, który do realizacji przystąpił już siódmy raz.

W roku 2014 zrekrutowano 10 osób w tym 9 K i 1 M. Na spotkanie przybyło 10 uczestników/czek, Pan Wójt-Rafał Kowalczyk, pracownicy GOPS oraz zaproszeni goście.

Po przywitaniu wszystkich zgromadzonych została przedstawiona prezentacja multimedialna wprowadzającą oraz przybliżająca działania projektu. Każdy z Uczestników/czek otrzymał materiały promocyjne w postaci zestawu teczek-notatników oraz został zapoznany z harmonogramem działań projektowych na rok 2014. Beneficjenci wypełnili dokumenty projektowe. Udział w projekcie każdego z uczestników/czek będzie opierał się na kontrakcie socjalnym, czyli tzw. umowie między podopiecznym, a pracownikiem socjalnym, którego efektem ma być osiągnięcie założonych celów. Droga prowadząca do osiągnięcia rezultatów projektu będzie prowadziła poprzez zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Dla wszystkich uczestników/czek spotkania został przygotowany wachlarz działań aktywizacyjnych pod kątem społecznym, edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym: indywidualne i grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, z psychologiem, szkolenie z podstaw  obsługi komputera i Internetu, warsztaty z gospodarowania budżetem domowym, wsparcie finansowe oraz środowiskowe-wyjazd integracyjny do teatru, a także kurs zawodowy i na prawo jazdy -ustalone po spotkaniu z doradcą zawodowym. Dla wszystkich zgromadzonych przygotowano słodki poczęstunek. Panowała bardzo miła i pozytywna atmosfera.

prezentacja multimedialna

Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014 Spotkanie inauguracyjne projekt systemowy „Aktywne Wąsewo” 2014

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY