Get Adobe Flash player

PPWOW

Gmina Wąsewo w latach 2008-2010 była realizatorem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej, którego głównymi celami było:

  • Podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko- wiejskich;
  • Wydobycie i mobilizacja kapitału ludzkiego;
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  • Wsparcie gmin wiejskich i miejsko - wiejskich w prowadzeniu polityki społecznej oraz w rozszerzaniu zakresu usług społecznych

Organizacje pozarządowe (NGOs), Publiczne, grupy nieformalne (kluby sportowe, kluby młodzieżowe, klub seniora, KGW itp.) z Gminy Wąsewo godnie przyłożyły się do osiągnięcia założonych celów PIS PPWOW.

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji podsumowującej 3 lata pracy z ww. programem.

 

Program Integracji Społecznej

Gmina Wąsewo w 2008 r. przystąpiła do Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Gmina będzie posiadała do dyspozycji 57.200€ na działanie skierowane do dzieci i młodzieży, osób starszych, rodzin a także do wszystkich grup społecznych razem i na usługi szkoleniowe. To jest 204 541 PLN. Warunkiem posiadania całej alokacji jest stworzenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Program Integracji Społecznej wspiera, a także pomaga we wdrażaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez finansowanie działań zawartych w strategii .

Usługi mogą być świadczone przez organizacje pozarządowe (NGOs) oraz Publiczne i prywatnych usługodawców, grupy nieformalne (kluby sportowe, kluby młodzieżowe, klub seniora, KGW itp.)

Na stronie gminy Wąsewo dostępna jest Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Podręcznik Programu Integracji Społecznej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami i do działań na terenie Gminy Wąsewo.


Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY