Get Adobe Flash player

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

UWAGA!!! Wyniki oceny Formularzy Zgłoszeniowych do projektu POIG 8.3

Informujemy, że ocena merytoryczna Formularzy Zgłoszeniowych złożonych do udziału w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowanym z POIG 8.3 została wydłużona do: 09 lipca 2013r., natomiast ogłoszenie wyników z naboru uczestników: do 10 lipca 2013r.

Więcej…

 

Zakończenie rekrutacji do POIG 8.3

Informujemy, że z dniem 26 czerwca 2013r. o godz. 12.00 zakończony został nabór Formularzy Zgłoszeniowych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”.

Więcej…

 

Nabór do projektu POIG 8.3 - ROZPOCZĘTY

Gmina Wąsewo rozpoczęła proces rekrutacji do projektu „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE GMINY WĄSEWO”, realizowanego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej…

 

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU Z POIG 8.3

Projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Beneficjent: Gmina Wąsewo

Dofinansowanie: 100 % wydatków kwalifikowalnych
Termin realizacji projektu: do 31.12.2014 r.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY