Get Adobe Flash player

IV Sesja Rady Gminy Wąsewo

Autor: Mirosław Dylewski,W dniu 23 lutego br. odbyło się IV/2011 posiedzenie Rady Gminy Wąsewo z bardzo rozbudowanym porządkiem obrad.

Na początku wszyscy obecni mogli wysłuchać wystąpienia Powiatowego Lekarza Weterynarii, który przedstawił bieżące problemy związane z funkcjonowaniem inspekcji weterynaryjnej. Następnie wręczono listy gratulacyjne dla nowo wybranych sołtysów, jakoż że była to pierwsza sesja w tej kadencji z ich udziałem. Szerzej na temat wyborów sołtysów napiszemy za tydzień, ponieważ została jeszcze jedna miejscowość, w której nie dokonano wyboru. Następnie przystąpiono do realizacji dość rozbudowanego porządku obrad, który jeszcze dodatkowo został poszerzony na wniosek Wójta o dwie kolejne uchwały. W sumie podjęto 15 uchwał z czego najważniejsza dotyczyła zamiaru likwidacji PSP w Trynosach - Osiedlu. Powodem tej bolesnej decyzji - jak to określił wójt w swoim uzasadnieniu - jest niekorzystna sytuacja demograficzno-ekonomiczna tej placówki a konkretnie mówiąc mała liczba uczniów. W tym roku do tej placówki uczęszcza 22 uczniów w klasach I-VI + 10 uczniów w oddziale przedszkolnym składającym się z 5 i 6 latków. Do "O" jednak gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej co jest krzywdzące szczególnie przy tak małej ilości uczniów. Roczny budżet całej placówki SP w Trynosach to 0,5 mln. zł. Podczas swojego wystąpienia wójt zachęcał jednak rodziców i nauczycieli do prowadzenia tej szkoły przez stowarzyszenie tak jak to jest realizowane np. w Grądach, gdzie już 11 lat stowarzyszenie rodziców prowadzi szkołę i utrzymują się tylko z subwencji oświatowej gwarantowanej przez budżet państwa. Poza tą uchwałą Rada Gminy wyraziła także sprzeciw wobec zamiaru likwidacji posterunku policji w Wąsewie, uchwaliła Regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków oraz podjęła jeszcze kilka ważnych uchwał, które są wyszczególnione w poniższym zrealizowanym porządku obrad.
Porządek obrad:

1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr III/2010 z poprzedniej sesji.

3. Interpelacje radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Trynosach-Osiedle.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Wąsewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trynosy-Osiedle.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powstanie Inkubatora Ekonomii Społecznej w Gminie Wąsewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Wąsewie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania publiczne Gminy i inne nieokreślone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposoby ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań.

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo.

17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

18. Wolne wnioski i zamknięcie obrad.

mt_gallery: Najdłuższe w ostatnich latach posiedzenie Rady Gminy Wąsewo, 23 luty 2011r. Autor: Mirosław Dylewski, Tygodnik Ostrołęcki
Autor zdjęć: Mirosław Dylewski, Tygodnik Ostrołęcki
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY