Get Adobe Flash player

Debata Społeczna - Bezpieczeństwo na terenie Gminy Wąsewo - 19 lutego 2016r.

Wójt Gminy Wąsewo zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo do wzięcia udziału w Debacie Społecznej nt. Bezpieczeństwa na terenie Gminy Wąsewo, która odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 r. o godz. 13:00

Więcej…

 

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO - 19 luty 2016r.

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej „WĄSEWO” zwołuje Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej WĄSEWO, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016r. (piątek) o godz. 11:00 w Wąsewie przy ulicy Zastawskiej 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej…

 

Ferie zimowe w świetlicach komputerowych uruchomionych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo”

31 grudnia 2015r. Gmina Wąsewo zakończyła realizację I etapu projektu pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Więcej…

 

Konsultacje społeczne dotyczące budowy nowopowstającej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Wąsewo dofinansowania w wysokości do 75% kosztów zadania budowy nowopowstającej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016-2020, Wójt Gminy przeprowadza konsultacje społeczne mające na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie budowy biblioteki w gminie.

Więcej…

 

Konkurs FIO-Mazowsze Lokalnie 2016

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszeniem Europa i My wybrana została na Operatora mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej…

 

Rozpoczęcie pierwszej tury przyjmowania wniosków na zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej

Wójt Gminy Wąsewo przypomina o rozpoczęciu pierwszej tury przyjmowania wniosków na zwrot części akcyzy zawartej w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej.

Więcej…

 

XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

Więcej…

 

I Turniej Tenisa Stołowego Samorzadowców Powiatu Ostrowskiego

I TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SAMORZĄDOWCÓW POWIATU OSTROWSKIEGO - Hala sportowa Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie 13 lutego 2016r. (sobota) godzina 1000.

Więcej…

 

VI Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Wąsewo - relacja

W dnia 23-24 styczeń 2016r. na hali Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbył się VI Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Wąsewo. Do turnieju zgłosiło się osiem par znanych i osiągających wysokie wyniki zawodników z Ostrowi Mazowieckiej, Łomży oraz Ostrołęki.

Więcej…

 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2016

W dniu 20 stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo odbyło się posie­dze­nie Komi­sji Konkur­so­wej, powo­ła­nej przez Wójta Gminy Wąsewo Zarzą­dze­niem Nr 105.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. Celem pracy Komisji było opi­nio­wa­nie ofert zło­żo­nych w otwar­tym konkursie ofert nr 1/2016 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 

Posiedzenie Prezesów OSP i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie - 5.01.2016

5 stycznia 2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wąsewie oraz Prezesów OSP z terenu naszej gminy.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY