Get Adobe Flash player

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

- Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2020 r.

- ulotka informująca jak sortować odpady

- informacja o PSZOK

- nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (należy złożyć do dnia 10 lutego 2020 r.)

Więcej informacji w zakładce Gospodarka odpadami komunalnymi

 

Nowe zasady nadzoru nad gospodarką leśną w lasach

Nowe zasady nadzoru nad gospodarką leśną w lasach własności osób prywatnych, spółek i wspólnot leśnych, mienia komunalnego oraz kościołów prowadzony będzie przez służby Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz.

 

XI Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,z późn . zm) oraz § 23 pkt 1 Statutu Gminy Wąsewo zwołuję XI Sesję Rady Gminy Wąsewo, która odbędzie się dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo przy ul. Zastawskiej 13 z następującym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Życzenia Boże Narodzenie 2019

Życzenia Świąteczne 2019

 

Projekt zrealizowany z konkursu grantowego „Wzmocnij swoje otoczenie” ze środków PSE

Projekt realizowany od października do końca grudnia 2019 roku dotyczył:

- Promowania zdrowego trybu życia.

- Poprawy kondycji fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach zumby i innych zajęciach sportowych,

- Integracji mieszkańców gminy wspólne spędzanie czasu podczas przygotowywania potraw do degustacji.

Więcej…

 

Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Artykuł - Infrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” realizowana w latach 2016-2019.

 

Harmonogram poboru krwi w 2020r.

Harmonogram poboru krwi w 2020r.

 

Podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat funkcjonowania i konieczności niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsewie zaprasza mieszkańców Gminy Wąsewo na wykład dotyczący „Podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat funkcjonowania i konieczności niesienia pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi", który odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 1000 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wąsewo ul. Zastawska 13 Wykład poprowadzą pracownicy PCPR w Ostrowi Mazowieckiej. Serdecznie zapraszamy!

 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąsewo

Uwaga!

Wnioski i uwagi do ww. projektu należy składać do dnia 21.01.2020r.

Więcej…

 

Obwieszczenie z dnia 3 grudnia 2019 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

 

X Sesja Rady Gminy Wąsewo kadencji 2018-2023

Transmisja online

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY