Get Adobe Flash player

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gm. Wąsewo

Podczas sesji Rady Gminy Wąsewo w dniu 27 maja 2015 r., Wójt Gminy – Rafał Kowalczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium. Radni uznali, że gospodarka finansowa Gminy Wąsewo w roku 2014 była prawidłowa.

Więcej…

 

Ogłoszenie - punkt potwierdzeń gotowości do podjęcia pracy

Ogłoszenie - punkt potwierdzeń gotowości do podjęcia pracy osób bezrobotnych i poszukujących pracy

 

Komitet monitorujący RPO WM 2014-2020 właśnie rozpoczął prace

W maju br. ruszyły prace Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który został powołany uchwałą Nr 144/7/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Więcej…

 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo w roku 2015

W dniu 28 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy Wąsewo odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Wąsewo Zarządzeniem Nr 9.2015 z dnia 16 lutego 2015 r. Celem pracy Komisji było opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2/2015 na realizację zadań publicznych w Gminie Wąsewo dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Więcej…

 

Gmina Wąsewo realizuje projekt pn. Odnowa wsi Trynosy – Osiedle

W ramach inwestycji zostanie wybudowany chodnik od drogi powiatowej nr 2643W do Szkoły Podstawowej oraz linia energetyczna oświetlenia ulicznego. Projekt współfinansowany jest z PROW na lata 2007-3013 , Działanie: Odnowa i rozwój wsi – 75% kosztów kwalifikowalnych.

 

25 lat odnowionego Samorządu Terytorialnego

27 maja 1990 roku dokładnie 25 lat temu odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni wolne i demokracyjne wybory do rad gmin.

Więcej…

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej z PUP

Gmina Wąsewo informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza zamknięty nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, trwający w terminie od 25.05.2015 r. do 05.06.2015 r. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (I)”

Więcej…

 

Samorząd Woj. Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok,

Więcej…

 

V sesja Rady Gminy Wąsewo - zaproszenie

Zawiadamiam, że w dniu 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie odbędzie się V sesja Rady Gminy Wąsewo z następującym proponowanym porządkiem obrad:

Więcej…

 

Dzień Rodziny - 31 maja 2015 r.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna zaprasza na uroczystość, która obędzie się 31 maja 2015r. w GCSiR (hala sportowa) w Wąsewie ul. Armii Krajowej 6. Porządek uroczystości na plakacie.

 

Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej gospodarki odpadami

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace mające na celu przygotowanie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 - 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim,

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY