Get Adobe Flash player

Aktualności

XIV Edycja Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego – organizator konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, zaprasza Samorządy Gmin, Miast i Powiatów z terenu województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno – kulturalne i naukowe, lokalne organizacje społeczno – kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego oraz Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zgłaszania kandydatów do XIV edycji konkursu.

Więcej…

 

Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych

W dniu dzisiejszym Gmina Wąsewo podpisała umowę na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych, położonych w obszarze Gminy Wąsewo”. Wykonawcą usługi będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Ostrowi Mazowieckiej, który został wyłoniony w ramach procedury przetargowej.

Więcej…

 

UWAGA!!! Przedłużamy termin składania wniosków do projektu POIG 8.3

Szanowni mieszkańcy, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem udziałem w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo" współfinansowanym z POIG 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, informujemy że wydłużamy termin składania Formularzy zgłoszeniowych do dnia 26 czerwca 2013r. (środa) godz. 12.00.

Więcej…

 

Wyjazd integracyjny do teatru Komedia w Warszawie

W dniu 14.06.2013 r. uczestnicy/czki projektu „Aktywne Wąsewo” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, byli  w teatrze Komedia w Warszawie, na przedstawieniu „KLEJNOTY”.

Więcej…

 

Nabór do POKL 9.6.3

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”.

Więcej…

 

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

LGD „Zielone Sioło” przy udziale Urzędu Gminy Wąsewo w dniu 10 czerwca 2013r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej urzędu zorganizowała szkolenie dot. „Informowania w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Więcej…

 

Fatalne skutki czwartkowej burzy i piątkowego nawalnego deszczu na terenie Gm. Wąsewo

Silne wyładowania atmosferyczne jakie miały miejsce w miniony czwartek popołudniu w godzinach 1545-1715, okazały się tragiczne w skutkach dla P. Tadeusza Łoniewskiego, rolnika z m-ści Brudki Nowe któremu piorun poraził śmiertelnie cztery wysokomleczne krowy.

Więcej…

 

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Wąsewo

Podczas wczorajszej sesji Rady Gminy Wąsewo, Wójt Gminy – Rafał Kowalczyk jednogłośnie otrzymał absolutorium. Radni uznali, że gospodarka finansowa Gminy Wąsewo w roku 2012 była prawidłowa.

Więcej…

 

Szkolenie LGD „Zielone Sioło”

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, których termin składania wyznaczono w okresie 11- 25 czerwca br.,

Więcej…

 

Boże Ciało w Wąsewie

Galeria zdjęć uroczystości Bożego Ciała w Wąsewie.

Więcej…

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej nr 261022W w miejscowości Brudki Stare. Prace inwestycyjne realizuje firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym: DROGI I MOSTY, JAN KACZMARCZYK, 06-100 Pułtusk, Kacicie 76.

Więcej…

 
Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY