Get Adobe Flash player

Gospodarka komunalna

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Ceny zawarte w poniższych taryfach stosuje się dla wszystkich odbiorców usług:

LP.

Rodzaje cen

Jedn. miary

Cena netto

Cena brutto*

1.

Cena za dostawę wody

m3

1,67zł

1,80zł

2.

Cena za odprowadzanie ścieków

m3

2,78zł

3,00zł

3.

Ścieki dowożone do Oczyszczalni w Wąsewie

m3

9,26zł

10,00zł

4.

Abonament

miesiąc

2,38zł

2,57zł

* – ceny brutto zawierające podatek od towarów i usług „VAT” w wysokości 8%.

Opłata za jednorazowy odbiór bez względu na ilość odebranych ścieków nie może być niższa niż 92,59 zł netto + podatek VAT=100zł brutto

Druki do pobrania:

- informacja o założeniu wodomierza

- informacja o wymianie wodomierza

- wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego

- wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków - ryczałt

- wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków - wodomierz

Ocena jakości wody

2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r.

Sprawozdanie z badań oczyszczonych ścieków

2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r.

Sprawozdanie z badań ścieków surowych

2015r. 2016r. 2017r.

Zezwolenia

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY