Get Adobe Flash player

Gospodarka odpadami

Urząd Gminy Wąsewo informuję, iż w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz 391 z późn. zm.) z dniem 1 lipca 2013 r. Gmina Wąsewo obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek wypełnić i przekazać do dnia 10 lutego 2020 roku Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje dostępne są w Urzędzie Gminy Wąsewo pokój nr 3 i 13 oraz na stronie internetowej gminy www.wasewo.pl

Szczegółowych informacji dotyczących sposobu wypełniania deklaracji można uzyskać pod numerem telefonu 29 645-80-00 w. 26 lub w Urzędzie Gminy pok. nr 3 i 13.

Należności z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto:

Bank Spółdzielczy w Wąsewie

NR:69 8930 0004 0000 0837 2000 0520

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Lipowa 1A (nieruchomość dawnego SKR)

07-311 Wąsewo

Czynny:

w każdy poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00

Regulamin PSZOK

formularz przyjęcia odpadów

kontenery:

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, popiół paleniskowy, odpady zielone, odpady frakcji suchej oraz szkło które nie mieszczą się w domowych pojemnikach i workach.

Do pobrania:

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąsewo, na których zamieszkują mieszkańcy.[PDF] (obowiązuje od 1.01.2020r.)

- Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wąsewo, na których zamieszkują mieszkańcy.[DOC] (obowiązuje od 1.01.2020r.)

- Uchwała Nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo

- Uchwała Nr XXIII/169/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo

- Uchwała Nr X.82.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (obowiązuje od 1.01.2020r.)

- Uchwała Nr X.81.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (obowiązuje od 1.01.2020r.)

- Uchwała Nr X.80.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia, terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązuje od 1.01.2020r.)

- Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2014 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2015 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2016 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2017 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2018 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2019 rok

- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi - Gmina Wąsewo 2020 rok

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z poźń. zm.) Gminy mają obowiązek udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy informacji o:

PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE

Na terenie Gminy Wąsewo odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmuje się MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka.

Odbiorem i dalszym zagospodarowaniem przeterminowanych lekarstw zajmuję się F.H.U. „NATURA” Marek Michałowski ul. Serocka 11, 85-552 Bydgoszcz.

Od nieruchomości niezamieszkałych (prowadzących działalność gospodarczą, firm) odpady mogą odbierać wszystkie firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej, który dostępny jest na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Wąsewo bip.wasewo.eur.pl

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIE PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WĄSEWO ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry. Zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce.

Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowana
w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry. Zarządzana przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce.

Instalacja do mechanicznego-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
w m. Stare Lubiejewo ul. Łomżyńska 11 gm. Ostrów Mazowiecka. Zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów  Mazowiecka..

POZIOMY RECYKLINGU – GMINA WĄSEWO

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

do dnia 16 lipca 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gminy obowiązane są osiągnąć:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości
co najmniej 50% wagowo;

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.

2012 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2012 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 4,5%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2012 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 9,2%.

2013 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2013 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,5%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2013 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 28,2%.

2014 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2014 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 14%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2014 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 49,4%.

2015 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2015 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2015 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 23,9%.

2016 ROK

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,39%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 rok poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 7,05%.

Osiągnięty przez Gminę Wąsewo w 2016 roku poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PSZOK

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Wąsewie przy ulicy Lipowej 1A prowadzony jest przez Gminę. Odbiorem odpadów z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zajmuje się MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka.

Odbiorem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych zajmuje się MPK Pure Home Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5 07-401 Ostrołęka.

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK-u (29) 645-80-00 wew. 26 lub 36.

GPSZOK czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00.

Polish Czech English German Russian Spanish
 Biuletyn Informacji Publicznej
Zamówienia Publiczne
Przetargi ustne
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Fundusz Sołecki
 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Monitor Polski
Dziennik Ustaw
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wąsewo

Poczta

 Poczta

System Informacji Przestrzennej

Statystyczne Vademecum Samorządowca

PROJEKTY

BW i EA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


Mazowiecka Izba Rolnicza

www.mir.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

www.krus.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny

www.stat.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

www.wfosigw.pl

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW 2014-2020

www.ksow.pl

KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY